IGD-hdr

Open ruimte. Weidse, open ruimte.

Open ruimte. Weidse, open ruimte. Geen afgrenzingen. Hoe zou het voor jou zijn om gedachten rond zorgen zachtjes en beslist naast jou neer te leggen – gewoon voor nu? Open ruimte. Hoe zou het voor jou zijn om gedachten van angst naast jou neer te leggen – opnieuw, enkel voor nu? Open ruimte. Merk op hoe deze overweging jou een sterk centrum bezorgt van waaruit je je leven kan leiden. Minder zorgen, minder angsten. Minder angsten, minder zorgen. Wat win je hierdoor? Meer sereniteit en meer gelijkmoedigheid. Jij ziet en ervaart de rijkdom van de werkelijkheid voor wat zij is. Je ontkent de duisternis niet. Je nodigt het ongelooflijke licht uit van de open ruimte. Jij ziet alle krachten die werkzaam zijn en daarom kan jij een weloverwogen keuze maken op welke krachten jij je wil afstemmen. Jouw keuze is van belang. Je gaat zeer diep in de open ruimte als je mediteert en je laat toe dat jouw bevrijding zich ontvouwt ten bate van iedereen. Grote, open ruimte. Geen afscheiding. En tegelijkerijd, wanneer het nodig is, kan jij genezing zenden. Zeker als de planeet aan het rommelen is met orkanen en branden en andere rampen. Zend vanuit jouw staat van sereniteit, gelijkmoedigheid en innerlijke gerustheid. Open ruimte. Weidse, open ruimte. De visionaire mystica Wanja Twan, de geliefde Zweeds-Canadese Reiki meester, die zelf gezondheidsperikelen heeft, heeft een urgent verzoek om Reikigenezing te sturen naar het Amazonewoud en al zijn dieren. Wanja beschouwt het Amazonewoud als de luchtrecyclage voor de hele aarde en ook voor de mensheid. Wanja gebruikt een Zweedse uitdrukking “Farm Vred”, in de betekenis van “boze ingewanden” of “ingewanden in de knoop”. Het is mogelijk om de branden in het Amazonegebied als een uitdrukking hiervan te zien. Zend genezing naar dit alles en ook naar je familieleden en vrienden, vanuit een zich verdiepende sereniteit, gelijkmoedigheid en diepe innerlijke rust. In een verruimde bewustzijnstoestand ben jij één met alles wat is. Grote liefde en grote genezing doorheen de weidse ruimte.

inspired

Inspired Guidance

Frank has had a meditation practice for over 30 years and has often invited people to sit with him. On occasion he would open himself up to receive verbal guidance and speak it into the silence of the meditation.

retreats

Retreats

Frank and Kathy always provide loving, safe and sacred space for everyone trusting that this is the best way of lasting transformation to take place.

books

Books

The words, the stories, the images, the insights, the direct approach and the simplicity will touch your heart and guide you on your way.

music

Music

Wonderful, professional recordings full of timeless presence and creativity. You will listen to this again and again.

IGD-hdr

Iedereen op zijn eigen tempo

May 24, 2017

Terwijl je op aarde bent, is het nuttig om jezelf te beschouwen
als een schitterende dimensie en prachtig vertoon van licht – kosmisch licht.

Kan je nog herinneren dat dit licht in jou zeer sterk was
toen je hier geboren werd?
Het is nog steeds zeer sterk en het wil schijnen, meer en meer.

Door te mediteren voed je dit licht terwijl het jou naar je bestemming leidt.

Op een bepaald punt in je reis besef je dat jij dit licht in jou bent.
Altijd geweest bent, altijd zult zijn.

Met dit besef gaat grote vrede gepaard.

Als een lichtlichaam ben je doorheen de tijd aan het reizen,
doorheen de sterrenstelsels, doorheen onbeperkte ruimte.

Iedereen op zijn eigen tempo.
Op zoek naar de liefde die je reeds bent.

Blijf doorgaan.
Stop nooit of nooit.
En weet de hele tijd dat enkel het nu werkelijkheid is.

Zeer zachtjes, zeer, zeer zachtjes
duw je het denkende stuk van de denkgeest opzij.

Soms blijft het denkende stuk van de denkgeest steken in de sleur
en maakt het jou tot een gevangene van de illusie.

Daarom, in het bijzonder tijdens het mediteren – richt je naar het hart.

Het hart is je essentie.
Het is de werkelijkheid.
Het is de waarheid.

In deze onbestendige tijden van grote verandering zijn er vele lichtwezens,
vele engelen, vele bodhisattva’s, vele avatars die jou aan het ondersteunen zijn.

Zelfs de aarde zelf, moeder Gaia,
is aan het proberen om op een directe manier in je hart en in je ziel te spreken.

Overal zijn er sjamanen, zelfs op de meest afgelegen plekken op de planeet,
die dezelfde boodschap brengen.

Jij kan een verschil uitmaken.
Jij bent het verschil.

Je hart zingt reeds een andere melodie.
Een melodie van liefde, van delen, van sociale rechtvaardigheid voor iedereen.

Mogen alle wezens zich bewustworden van de nobele waarheid van wat ze zijn
en waar de wereld voor dient.

Moge jij gelukkig zijn, zeer gelukkig,
en moge je geluk bijdragen tot de kwalitiet van het leven van alle wezens.

Het moge zo zijn.
In diepe vrede en in zachte overgave.

Als bewustzijn is er geen sterven.
Er is enkel continuiteit.

*********************

Kathy en ik zijn binnenkort in Belgie. De regelmatige doorgevingen stoppen dan en keren terug op vrijdag 14 juli (ook rechtstreeks online om 17u Belgische tijd). Wel zal ik deze keer waarschijnlijk in staat zijn om de meditaties van onze workshops in Orval door te mailen. Van harte, frank.

IG-hdr

You are the Difference

May 24, 2017

While on earth it is useful to consider yourself
as a brilliant dimension and beautiful display of light – cosmic light.

Can you remember that this light in you
was very strong when you were born here?
It is still very strong and it wants to shine, more and more.

Through meditating you are feeding this light
as it is guiding you to your destiny.

At some point in your journey you are realizing that this light in you is you.
Always has been, always will be.

This realization comes with great peace.

As a light body, you are traveling through time,
through the galaxies, through unlimited space.

Everyone at their own pace.
In search of the love you already are.

Keep going.
Never ever stop.
Knowing all the time that only the now is reality.

Very gently, very, very gently push aside the thinking part of your mind.

Sometimes the thinking part of the mind gets stuck in a groove
and makes you a prisoner of illusion.

Therefore, especially in meditation, turn to the heart.

The heart is your essence.
It is reality.
It is truth.

In these precarious times of big change many light beings,
many angels, many bodhisattvas, may avatars are supporting you.

Even the earth herself, mother Gaia,
is trying to speak directly into your heart and into your soul.

Shamans everywhere, even in the most remote places on the planet
are delivering the same message.

You can make a difference.
You are the difference.

Your heart is already singing to a different tune.
A tune of love, of sharing, of social justice for all.

May all beings become aware of the noble truth of what they are
and what the world is for.

May you be happy, very happy, and may your happiness benefit the quality of life for all beings.

So be it.
In deep peace and sweet surrender.

As consciousness there is no dying.
There is only continuity.

IG-hdr

Love has Words of Wisdom

March 23, 2016

(The day after the attacks on the airport and metro in Brussels)

Breathe in love.
Breathe out love.

Now you are in the center of the truth of what you are.

How may humanity ever learn?

The antidote to fear and violence
is listening to what love has to say.

Love has words of wisdom.
Love is the answer and the never failing comfort.

No event can stop you from reaching for
and finding the peace within you.

United in this you are bonded
and supported in the oneness of love
and the beauty of your eternal being.

The vastness of your silence is a prayer
and cannot be misunderstood.

It embraces the whole globe
and mitigates the suffering.

You are the light in this world.
Your presence makes a radical difference.

What you are, you share.
Be love.

With every trigger, with every challenge
love renews its invitation
be to what you are.

IGD-hdr

Adem liefde in. Adem liefde uit.

March 23, 2016

Adem liefde in.
Adem liefde uit.

Nu ben je in het centrum van de waarheid van wat jij bent.

Hoe kan de mensheid ooit leren?

Het tegengif voor vrees en geweld
is luisteren naar wat liefde te zeggen heeft.

Liefde heeft woorden van wijsheid.
Liefde is het antwoord en de nooit falende troost.

Geen gebeurtenis kan jou tegenhouden
om jou open te stellen en de vrede in jou te vinden.

Verenigd hierin ben je verbonden
en gesteund in de eenheid van liefde
en de schoonheid van je eeuwig wezen.

De wijdsheid van jouw stilte is een gebed
en kan niet misbegrepen worden.

Zij omarmt de hele planeet
en verzacht het lijden.

Jij bent het licht in deze wereld.
Jouw aanwezigheid maakt een radicaal verschil uit.

Wat jij bent, deel je.
Wees liefde.

Bij elke aanleiding, bij elke uitdaging
hernieuwt liefde haar uitnodiging
om te zijn wat jij bent.

IGD-hdr

De belofte en de gelofte van het Lentepunt

March 20, 2016

De belofte en de gelofte van het Lentepunt.

In een intelligent en welwillend universum
wordt nieuwe schepping altijd verwelkomd.

Op planeet Aarde geven alle schepsels nog steeds zeer diep gehoor
aan de cyclussen van de Natuur.

Wat is op deze veelbelovende dag jouw diepste verlangen
voor jouw leven en voor het leven op deze aarde?

Ben jij bereid om jou te laten leiden
door het onbegrensde hart van wijsheid en mededogen?

Heb jij vertrouwen dat jij al de nodige know-how hebt?

Ben jij bereid om een begroeting te geven
aan de zon, het water, de lucht, Moeder Gaia?

Ben jij bereid om, in diepe dankbaarheid,
te begroeten waarvoor je geschapen bent?

Zie je dat een begroeting geven en dankbaarheid
de twee vleugels van het onbegrensde hart zijn?

Als je dit alles ziet
ben je echt wel op weg om deze dag te vieren.

Elk daad van aardigheid, elke daad van vergeving,
zichtbaar of onzichtbaar, maakt een verschil uit.

Juist zoals jij, is het hele universum, op een bepaald niveau, zich bewust van alles.

Ruimdenkendheid, ten dienste gesteld aan een open hart,
kan al de afsluitingen neerhalen
tussen jou en volledige vrijheid.

IG-hdr

Infinite Heart of Wisdom and Compassion

March 20, 2016 — Spring Equinox

From Day 3 of our Gearhart Retreat at the Oregon Coast

The promise and the pledge of Spring Equinox.

In an intelligent and benevolent universe new creation is always welcomed.

On planet Earth all its creatures still respond very deeply to Nature’s cycles.

On this most auspicious day what is your deepest longing
for your life and for life on this earth?

Are you willing
for the infinite heart of wisdom and compassion to guide you?

Do you have confidence that you have all the know-how you need?

Are you willing to greet the sun, the water, the air, Mother Gaia?

Are you willing to greet, in deep gratitude, what you were created for?

Do you see that greeting and gratitude
are the two wings of the infinite heart?

When you see all this you are well on your way
to celebrate this day.

Every act of kindness, every act of forgiveness,
visible or invisible, makes a difference.

Just as you, on some level, the entire universe is very aware of everything.

Open-mindedness, in service of open-heartedness,
can take all the barriers down
between you and complete freedom.

logo-md

Reiki Home

An Unfolding Journey

Reiki Home is an alive, growing community inspired by the daily practice of Reiki. It brings Reikistas* together as an intentional, global community engaged in Reiki in Action. (*Reikistas is Spanish for people who study, practice, and receive Reiki.)

Contact Info

5440 SW Florida Street, Portland, OR 97219

+1 503-246-2117
livingl@teleport.com

Legal Documentation

Terms and Conditions
Privacy Policy
Right to Be Forgotten

Copyright 2017 - 2019 © by Living Light Center and Frank Coppieters. All Rights Reserved.

Aaron Yeagle Internet Consulting    Flywheel Hosting