IGD-hdr

Liefde is van nature overvloedig

December 7, 2012

Jouw bereidwilligheid om echt liefhebbend te zijn naar jezelf toe
brengt een ommezwaai teweeg in al de conditionering
waaraan je werd onderworpen.

Je zou hiertoe een oprechte poging moeten wagen.
Je zal zien dat het het begin is
van een wonderbaarlijke tocht van transformatie.

Aanvankelijk zullen er nog stemmen van tegenstand zijn,
van kritiek en cynisme.
Maak je geen zorgen.
Zij zullen hun versmachtende greep op jou verliezen.

Wat jou aanbelangt is altijd dit ogenblik
en enkel dit ogenblik.
Kan je liefde op dit ogenblik binnenlaten?

Als je jezelf dieper omarmt
wordt het makkelijk om de mensen rondom jou
te aanvaarden en van hen te genieten.

Liefde is de universele sleutel.
Iedereen wil liefhebben en geliefd worden.

Het is nooit te laat om lief te hebben.
Nog eens, dit ogenblik is alles wat er is.

Liefde trekt liefde aan en schept meer van zichzelf.
Liefde is van nature overvloedig.

Liefde houdt ervan zich uit de drukken in dichterlijke taal
en weergalmt het zuiverst in de stilte van het hart.

IG-hdr

Can You Let Love in at this Moment?

December 7, 2012

Your willingness to be truly loving towards yourself
brings about a reversal of all the conditioning
you have been subjected to.

You should give this an honest try.
You will see that it is the beginning
of a miraculous journey of transformation.

Initially there will still be voices of opposition,
of criticism and cynicism.
Do not worry.
They will lose their tightening grip on you.

What concerns you is always this moment
and only this moment.
Can you let love in at this moment?

As you embrace yourself more deeply
it becomes easy to accept and cherish the people around you.

Love is the universal key.
Everyone wants to love and to be loved.

It is never too late to love.
Again, this moment is all there is.

Love attracts love and creates more of itself.
Love is naturally abundant.

Love loves to express itself in poetic language
and resonates most clearly in the silence of the heart.

logo-md

Reiki Home

An Unfolding Journey

Reiki Home is an alive, growing community inspired by the daily practice of Reiki. It brings Reikistas* together as an intentional, global community engaged in Reiki in Action. (*Reikistas is Spanish for people who study, practice, and receive Reiki.)

Contact Info

5440 SW Florida Street, Portland, OR 97219

+1 503-246-2117
livingl@teleport.com

Legal Documentation

Terms and Conditions
Privacy Policy
Right to Be Forgotten

Copyright 2017 - 2019 © by Living Light Center and Frank Coppieters. All Rights Reserved.

Aaron Yeagle Internet Consulting    Flywheel Hosting