IGD-hdr

Zij allen zijn jou

August 5, 2011

Jullie hebben allemaal, in de loop van je leven,
als het ware uit het niets,
een sacrale impuls ontvangen om te ontwaken
tot je ware natuur.

Ondertussen heb je zeker vastgesteld
dat als je probeert om dit proces te forceren
het een averechts effect heeft
en dat het bijzonder nuttig is om je nederig en zacht over te geven
en de vorm van hulp te vragen die altijd voorhanden is.

Het universum is gunstig gestemd tegenover elk liefhebbend verzoek
en beantwoordt dit met dezelfde soort liefde
vele, vele keren vermenigvuldigd.

Jij bent nooit afgescheiden van het universum.
Terwijl je aan het mediteren bent
en drukte wordt leegte
en leegte wordt volheid
is dit nu je eigen ervaring.

Dit is een vorm van ontwaken.
Het schept een veld van aanwezigheid
dat niet langer zo kwetsbaar is
tegen allerlei soorten afleidingen.

Dit noemt men de aanwezigheid van de Heer.
Het is het einde van alle gezoek.
Het is verblijven in je ware Zelf.

Duizenden wezens vinden beschutting in deze aanwezigheid.
Zij allen zijn jou.

Zelfs de wereld vindt wat beschutting in je stilte,
in je vriendelijkheid en zeker in je liefde.

Leef in vrede
en waar je ook gaat
zal het wonder van vrede jou voorafgaan.

IG-hdr

You are Never Separate from the Universe

August 5, 2011

All of you, at some point in your life,
seemingly out of nowhere,
received the sacred impulse of awakening
to your true nature.

By now you certainly have noticed
that trying to force this process is counterproductive
and it is very helpful to humbly and sweetly surrender
into asking the kind of help that is always available.

The universe is in favor of any loving request
and responds with the same kind of love
many, many times multiplied.

You are never separate from the universe.
While you enter into meditation
and busyness becomes emptiness
and emptiness becomes fullness
this is now your own experience.

This is a form of awakening.
It creates a field of presence
which is no longer so vulnerable
to all kinds of distractions.

This is called the presence of the Lord.
It is the end of all searching.
It is abiding in your true Self.

Thousands of beings are finding shelter in this presence.
All of them are you.

Even the world is finding some shelter in your silence,
in your kindness and definitely in your love.

Live in peace
and wherever you go
the miracle of peace will precede you.

logo-md

Reiki Home

An Unfolding Journey

Reiki Home is an alive, growing community inspired by the daily practice of Reiki. It brings Reikistas* together as an intentional, global community engaged in Reiki in Action. (*Reikistas is Spanish for people who study, practice, and receive Reiki.)

Contact Info

5440 SW Florida Street, Portland, OR 97219

+1 503-246-2117
livingl@teleport.com

Legal Documentation

Terms and Conditions
Privacy Policy
Right to Be Forgotten

Copyright 2017 - 2019 © by Living Light Center and Frank Coppieters. All Rights Reserved.

Aaron Yeagle Internet Consulting    Flywheel Hosting