IGD-hdr

Energetisch, emotioneel en spiritueel

May 1, 2009

Energetisch, emotioneel en spiritueel
is meditatie een liefhebbende manier
om jezelf opnieuw in balans te brengen.
Het is de sacrale kunst van de alchemie.

Aanvankelijk wordt je aandacht zich bewust
van een zekere onrust die zich doorheen je systeem beweegt.
Dit lieflijke bewustzijn is voldoende
om je te helpen alles opnieuw te balanceren
en je te leiden tot vrede en harmonie.

De volgende stap is veel dieper en zeer bevrijdend.
Hier merk je op dat het typisch is jezelf te omschrijven
als een beperkte en afgezonderde entiteit.
Wat van jou wordt gevraagd
is om deze veronderstelde entiteit
over te dragen aan de grotere aanwezigheid
waarin ze verschijnt.

Als je doorheen deze poort stapt
zal je ervaren dat deze aanwezigheid
hoegenaamd geen grenzen kent.

Het kost moeite om jezelf in stand te houden als een afgescheiden entiteit.
Het is zeer makkelijk om te versmelten met aanwezigheid.

De keuze is altijd dezelfde….
Wil je de golf zijn of de oceaan?

De oceaan verwerpt niets.
Ze aanvaardt en deelt haar diepte van vrede met iedereen.

In de ware alchemie is goud niet het doel.
Het is het genieten van het proces van verfijning.

Ondanks alle schijn
voorbij het voorbije en altijd nu
is je ontwaken aan het gebeuren.
Daarin kan je vertrouwen.

IG-hdr

Do You Want to Be the Wave or the Ocean?

May 1, 2009

Energetically, emotionally and spiritually
meditation is a loving way to rebalance yourself.
It is the sacred art of alchemy.

Initially your attention becomes aware
of a certain amount of agitation running through your system.
This gentle awareness is enough
to help you to bring everything back to balance
and lead you to peace and harmony.

The next step is much deeper and very liberating.
Here you notice that typically you define yourself
as a limited and separate entity.
What is asked of you is to surrender
this assumed entity to the larger presence
in which it appears.

As you step through this portal
you will experience that this presence
has no boundaries whatsoever.

It takes effort to maintain yourself as a separate entity.
It is very easy to merge with presence.

The choice is always the same….
Do you want to be the wave or the ocean?

The ocean never rejects.
It accepts and shares its depth of peace with everyone.

In true alchemy the gold is not the goal.
It is the enjoyment of the process of refinement.

Despite all appearances
beyond the beyond and always now
your awakening is happening.
That you can trust.

logo-md

Reiki Home

An Unfolding Journey

Reiki Home is an alive, growing community inspired by the daily practice of Reiki. It brings Reikistas* together as an intentional, global community engaged in Reiki in Action. (*Reikistas is Spanish for people who study, practice, and receive Reiki.)

Contact Info

5440 SW Florida Street, Portland, OR 97219

+1 503-246-2117
livingl@teleport.com

Legal Documentation

Terms and Conditions
Privacy Policy
Right to Be Forgotten

Copyright 2017 - 2019 © by Living Light Center and Frank Coppieters. All Rights Reserved.

Aaron Yeagle Internet Consulting    Flywheel Hosting