IGD-hdr

Je openheid is de uitnodiging

November 30, 2011

Als je aandachtig bent
dan kan je je bewust worden, nu op dit ogenblik,
van een lichtgevende uitgestrektheid zonder grenzen.

Er is een nulafstand
tussen deze uitgestrektheid en je ware natuur.

Deze ervaring ligt in het centrum van elke meditatie, elk gebed, elke genezing.
Het brengt jou de almachtigheid bij van een liefde zonder voorwaarden,
beschikbaar wanneer ook je ervoor zorgt ze uit te nodigen.

Je openheid is de uitnodiging.

Het allerkrachtigst is dat zelfs een kleine opening in het hart
jou in de juiste richting doet schuiven.
Wat een mooi proces.
Manifestatie volgt sacrale intentie.
Intentie heiligt actie.

Om het even welke glimp is voldoende
om weer op te vorderen wat je altijd geweest bent –
liefde die rust in liefde.

Terwijl je je sacrale identiteit terugvordert
dien je op een nederige en direkte manier
de bestemming van Gods schepping.

IG-hdr

Manifestation Follows Sacred Intention

November 30, 2011

When you pay attention
you can become aware, in the present moment,
of a luminous vastness without any boundaries.

There is zero distance
between this vastness and your true nature.

This experience is at the heart of any meditation, any prayer, any healing.
It teaches you the omnipotence of a love without conditions,
available whenever you care to invite it.

Your openness is the invitation.

Most powerfully, even a slight opening in the heart,
nudges you in the right direction.

What a beautiful process.
Manifestation follows sacred intention.
Intention sanctifies action.

Any glimpse will do to help you reclaim what you always have been –
Love resting in love.

As you are reclaiming your sacred identity
you are serving humbly and directly the purpose of God’s creation.

IGD-hdr

Zij allen zijn jou

August 5, 2011

Jullie hebben allemaal, in de loop van je leven,
als het ware uit het niets,
een sacrale impuls ontvangen om te ontwaken
tot je ware natuur.

Ondertussen heb je zeker vastgesteld
dat als je probeert om dit proces te forceren
het een averechts effect heeft
en dat het bijzonder nuttig is om je nederig en zacht over te geven
en de vorm van hulp te vragen die altijd voorhanden is.

Het universum is gunstig gestemd tegenover elk liefhebbend verzoek
en beantwoordt dit met dezelfde soort liefde
vele, vele keren vermenigvuldigd.

Jij bent nooit afgescheiden van het universum.
Terwijl je aan het mediteren bent
en drukte wordt leegte
en leegte wordt volheid
is dit nu je eigen ervaring.

Dit is een vorm van ontwaken.
Het schept een veld van aanwezigheid
dat niet langer zo kwetsbaar is
tegen allerlei soorten afleidingen.

Dit noemt men de aanwezigheid van de Heer.
Het is het einde van alle gezoek.
Het is verblijven in je ware Zelf.

Duizenden wezens vinden beschutting in deze aanwezigheid.
Zij allen zijn jou.

Zelfs de wereld vindt wat beschutting in je stilte,
in je vriendelijkheid en zeker in je liefde.

Leef in vrede
en waar je ook gaat
zal het wonder van vrede jou voorafgaan.

IG-hdr

You are Never Separate from the Universe

August 5, 2011

All of you, at some point in your life,
seemingly out of nowhere,
received the sacred impulse of awakening
to your true nature.

By now you certainly have noticed
that trying to force this process is counterproductive
and it is very helpful to humbly and sweetly surrender
into asking the kind of help that is always available.

The universe is in favor of any loving request
and responds with the same kind of love
many, many times multiplied.

You are never separate from the universe.
While you enter into meditation
and busyness becomes emptiness
and emptiness becomes fullness
this is now your own experience.

This is a form of awakening.
It creates a field of presence
which is no longer so vulnerable
to all kinds of distractions.

This is called the presence of the Lord.
It is the end of all searching.
It is abiding in your true Self.

Thousands of beings are finding shelter in this presence.
All of them are you.

Even the world is finding some shelter in your silence,
in your kindness and definitely in your love.

Live in peace
and wherever you go
the miracle of peace will precede you.

IGD-hdr

Als onheil toeslaat

March 11, 2011

(deze gidsing kwam door de ochtend na de tsunami)

Als onheil toeslaat
is aanhoudend gebed de gepaste reactie.

Visualiseer de aarde en alles wat er op woont
als verbonden door een sacrale liefde
die nooit kan worden uitgeblust.

Verbind jouw hart met het hart van Groene Tara,
Moeder Maria, Kwan Yin, Isis, Avelokisteswara —
belichamingen van genezing en mededogen.

De kwaliteit van zich inleven opent de hartchakra,
transformeert lijden en maakt je tot een beter wezen.

Doorheen dit alles zal je merken
hoeveel steun er werkelijk is.

Met elk gebeuren in je eigen leven kan je op dezelfde manier omgaan.
Bid, ga naar binnen voor advies, vertrouw dat het Goddelijke jou inspireert.

De wereld is onbestendig.
Liefde is dat niet.

Weet dat jij liefde bent.

IG-hdr

The World is Impermanent. Love is Not.

March 11, 2011

(this guidance came the morning after the tsunami struck)

When disaster strikes persistent prayer
is the appropriate response.

Visualize the earth and everything that dwells on it
as interconnected through a sacred love
that can never be extinguished.

Connect your heart with the heart of Green Tara,
Mother Mary, Kuan Yin, Isis, Avelokitesvara —
embodiments of healing and compassion.

The quality of empathy opens your heart chakra,
transforms suffering and makes you into a better being.

Through all this you will notice
how much support there really is.

Every event in your own life can be handled in the same way.
Pray, go inside for guidance, trust the Divine to inspire you.

The world is impermanent.
Love is not.

Know that you are love.

IGD-hdr

Energetisch, emotioneel en spiritueel

May 1, 2009

Energetisch, emotioneel en spiritueel
is meditatie een liefhebbende manier
om jezelf opnieuw in balans te brengen.
Het is de sacrale kunst van de alchemie.

Aanvankelijk wordt je aandacht zich bewust
van een zekere onrust die zich doorheen je systeem beweegt.
Dit lieflijke bewustzijn is voldoende
om je te helpen alles opnieuw te balanceren
en je te leiden tot vrede en harmonie.

De volgende stap is veel dieper en zeer bevrijdend.
Hier merk je op dat het typisch is jezelf te omschrijven
als een beperkte en afgezonderde entiteit.
Wat van jou wordt gevraagd
is om deze veronderstelde entiteit
over te dragen aan de grotere aanwezigheid
waarin ze verschijnt.

Als je doorheen deze poort stapt
zal je ervaren dat deze aanwezigheid
hoegenaamd geen grenzen kent.

Het kost moeite om jezelf in stand te houden als een afgescheiden entiteit.
Het is zeer makkelijk om te versmelten met aanwezigheid.

De keuze is altijd dezelfde….
Wil je de golf zijn of de oceaan?

De oceaan verwerpt niets.
Ze aanvaardt en deelt haar diepte van vrede met iedereen.

In de ware alchemie is goud niet het doel.
Het is het genieten van het proces van verfijning.

Ondanks alle schijn
voorbij het voorbije en altijd nu
is je ontwaken aan het gebeuren.
Daarin kan je vertrouwen.

IG-hdr

Do You Want to Be the Wave or the Ocean?

May 1, 2009

Energetically, emotionally and spiritually
meditation is a loving way to rebalance yourself.
It is the sacred art of alchemy.

Initially your attention becomes aware
of a certain amount of agitation running through your system.
This gentle awareness is enough
to help you to bring everything back to balance
and lead you to peace and harmony.

The next step is much deeper and very liberating.
Here you notice that typically you define yourself
as a limited and separate entity.
What is asked of you is to surrender
this assumed entity to the larger presence
in which it appears.

As you step through this portal
you will experience that this presence
has no boundaries whatsoever.

It takes effort to maintain yourself as a separate entity.
It is very easy to merge with presence.

The choice is always the same….
Do you want to be the wave or the ocean?

The ocean never rejects.
It accepts and shares its depth of peace with everyone.

In true alchemy the gold is not the goal.
It is the enjoyment of the process of refinement.

Despite all appearances
beyond the beyond and always now
your awakening is happening.
That you can trust.

IGD-hdr

Het is zo sacraal

December 3,2008

Angstgedachten,
gedachten aan tekort en beperking
zijn geen goed gezelschap voor jou.
Zij verduisteren het licht van je ware zelf
dat in staat is briljant te schitteren
op gelijk welk ogenblik.

Gedachten aan vrede en volmaaktheid,
gedachten aan harmonie en liefde
en overvloed voor iedereen
brengen je dichter tot je echte zelf
aangezien zij er de weerspiegeling van zijn.

En er is de vreugde geen gedachten te hebben.
Enkel te zijn.
Enkel te rusten in de eeuwigheid van je ware zelf.

Er zijn geen problemen hier
daar je EEN bent met liefde.
Zelfs de wereld is jouw oester.
Deze waarneming zal standhouden
zolang als je verblijft in het ware zelf.

Mocht een zekere situatie jou reactiveren
en je voelt jezelf terugvallen in afscheiding,
dan, en enkel dan, is het tijd om je onderzoek te beginnen.
Wie is terug in afscheiding aan het vallen?
Dit eenvoudig onderzoek zal je opnieuw vestigen in de eenheid
met jezelf en met de rest van het universum.

Hou van het echte zelf.
Het is hoe dan ook het enige wat je bent.
Je deelt het met iedereen en alles.
Het is zo sacraal.

IG-hdr

Love the Real Self

December 3, 2008

Thoughts of fear,
thoughts of lack and limitation
are not good company to keep.
They obscure the light of your true self
which is able to shine brilliantly
every single moment.

Thoughts of peace and perfection,
thoughts of harmony and love
and abundance for everyone
bring you closer to your real self
since they reflect it.

And there is the joy of having no thoughts at all.
Just being.
Just resting in the eternity of the true self.

There are no problems here
since you are one with love.
Even the world is your oyster.
This perception will hold
for as long as you abide in the true self.

If some situation were to trigger you
and you feel yourself falling back into separation
then, and only then, is the time to start your investigation.
Who is falling back into separation?
This simple investigation will reestablish you into oneness
with yourself and with the rest of the universe.

Love the real self.
It is all you are anyway.
You share it with everyone and everything.
It is so sacred.

IG-hdr

You are Heaven and Earth

October 8, 2008

How wonderful to know
that as consciousness you are eternal.
It puts everything immediately into a peaceful perspective.

You are the rivers and the oceans.
You are heaven and earth.
You are what you always have been…
even prior to birth.

Meditating without a goal.
Doing without doing.
Teaching and speaking without words.
You are Love itself.

Millions and millions
both inside and outside religions
are letting go of ego identification
and are finding gradual or sudden illumination.

What a beautiful transformation…
day by day, moment by moment,
realizing when you look at yourself
with new and loving eyes:
“ I am not ruled by anything except by the Absolute
and that’s what I am.”

The Tao spells it out clearly:
Heaven’s net is vast
and though its mesh is wide, it catches everything.
You are everything!

Everyone who comes to visit planet earth
is in search of true love.
Once you see that
darkness dispels,
fears recedes
and compassion fills your heart.

IGD-hdr

Hoe wondermooi te weten

October 3, 2008

Hoe wondermooi te weten
dat je als bewustzijn eeuwig bent.
Het plaatst alles ogenblikkelijk in een vredevol perspectief.

Jij bent de rivieren en de oceanen.
Jij bent hemel en aarde.
Jij bent wat je altijd al geweest bent…
nog voor je moeder je baarde.

Mediteren zonder een doel.
Doen zonder te doen.
Onderwijzen en spreken zonder woorden.
Jij bent Liefde zelf.

Miljoenen en miljoenen
zowel binnen als buiten godsdiensten
laten ego identificatie los
en vinden graduele of plotse verlichting.

Wat een prachtige transformatie…
dag na dag, moment per moment,
beseffen als je kijkt naar jezelf
met nieuwe en liefhebbende ogen:
“ik word door niets anders geleid dan het Absolute
en dat is wat ik ben.”

De Tao omschrijft het zeer nauwkeurig:
Het net van de hemel is immens
en hoewel zijn maas wijds is, vangt hij iedereen.
Jij bent alles!

Iedereen die planeet aarde komt bezoeken
speurt naar ware liefde.
Eens je dit ziet,
wordt duisternis verdreven,
vrees verjaagd
en mededogen vult je hart.

logo-sm

Reiki Home

An Unfolding Journey

Reiki Home is an alive, growing community inspired by the daily practice of Reiki. It brings Reikistas* together as an intentional, global community engaged in Reiki in Action. (*Reikistas is Spanish for people who study, practice, and receive Reiki.)

Contact Info

5440 SW Florida Street, Portland, OR 97219

+1 503-246-2117
livingl@teleport.com

Legal Documentation

Terms and Conditions
Privacy Policy
Right to Be Forgotten

Copyright 2017 - 2019 © by Living Light Center and Frank Coppieters. All Rights Reserved.

Aaron Yeagle Internet Consulting    Flywheel Hosting