IGD-hdr

Weet dat dit de waarheid is over jou

August 21, 2013

Bewijs jezelf een grote dienst
en zet je zorgen opzij.
Werkelijk waar, al je zorgen.

Geef nu je hart over aan liefde.
Nodig goddelijke aanwezigheid uit om aan jou
het mysterie van je echte zelf te openbaren.

Je echte zelf is niet gebonden door de beperkingen
van tijd en ruimte.

Het was daar voordat je lichaam zich vormde.
Het zal daar zijn na de oplossing van je lichaam.
Het is daar op dit ogenblik.

Sommig heiligen of wijzen zijn zo sterk gevestigd in dit zelf
dat er een schitterende aureool rond hen schijnt te zijn.
In essentie is je echte zelf hierin helemaal niet anders.

Terwijl je hieraan ruimte geeft,
terwijl het overneemt,
is er een gezamenlijk gevoel van diepe liefde, vrede, kracht, weidsheid
en een geweldige nederigheid tegenover dit mysterie.

Het is een onderdeel van je training om te leren leven vanuit deze plaats.

Ook al ben je hier onbekend terrein aan het bestappen
is er iets in jou dat reeds weet dat dit de te volgen weg is.

Niets anders heeft veel zin.
Liefde is de manier om te zijn.

Weet dat dit de waarheid is over jou.

IG-hdr

Invite Divine Presence to Reveal to You

August 21, 2013

Do yourself a great favor
and set all your worries to the side.
Really, all of them.

Now surrender your heart to love.
Invite divine presence to reveal to you
the mystery of your true self.

Your true self is not bound by the limitations
of time or space.

It was there before your body formed itself.
It will be there after the dissolution of your body.
It is there right now.

Some saints or sages are so strongly established in this self
that there seems to be a shining halo around them.
In essence your true self is not different at all.

As you are yielding to this,
as it is taking over,
there is a combined sense of deep love, peace, power, spaciousness
and a tremendous humbleness in the face of the mystery.

It is part of your training to learn how to live from this place.

Even though you are stepping into unknown territory
something in you already knows this is the way to go.

Nothing else makes much sense.
Love is the way to be.

Know that this is the truth about you.

IGD-hdr

Want wat ben je in feite?

May 3, 2013

Laat toe dat er licht is, overal, heel veel licht.
Fysisch, in het lichaam, van de tipjes van je tenen
tot de top van je kruin en helemaal errond,
een gevoel van welbehagen en een zeer fijne ontspanning.

En voorbij het fysische, in de eindeloze ruimte….

Wees niet verstoord over ongewenste gedachten.
Laat ze maar zijn.
Zij lossen toch op in deze ruimte.

Terwijl je een wordt met deze eindeloze lichtruimte
zal je misschien een geringe harteklop kunnen waarnemen
van Moeder Aarde die jou nog steeds een centrum biedt.

Als de trein van gedachten stopt
stap van de trein.
Laat hem zonder jou vertrekken.

Want wat ben je in feite?
Laat het licht jou meenemen.
Laat liefde jou uiteen stuiven.

Geen beelden meer nu van wat je misschien zou zijn.
Onbelemmerd gewaarzijn van bewustzijn zelf.

Voor de hemellichamen tot stand kwamen
was jij reeds dit.

Als je je hiermee vereenzelvigt
eerder dan met iets wat beperkt is
is het te verwachten dat je in verrukking bent.

IG-hdr

Let There Be Light

May 3, 2013

Let there be light, everywhere, lots of light.

Physically, in the body, from the tips of your toes
to the top of your crown and all around,
a sense of wellbeing and a very pleasant relaxation.

And beyond the physical, into endless space….

Do not be upset about unwanted thoughts.
Let them be.
They evaporate in this space anyway.

As you become one with this endless space of light
you may be able to detect a faint heartbeat
of Mother Earth still giving you a center.

When the train of thoughts stops
get off the train.
Let it depart without you.

What are you anyway?
Let the light take you.
Let love disperse you.

No more images now of what you might be.
Unobstructed awareness of awareness itself.

Before the galaxies came into being
you already were this.

When you do identify with this
rather than with something limited
it is natural to be in bliss.

IGD-hdr

Het werk is lang niet ten einde

December 12, 2012

Laat toe dat de poort binnen in jou opengaat.

Jij hebt het recht op de verfijnde volmaaktheid
en volheid van bewustzijn.

Dat is altijd zo
en er zijn gunstige ogenblikken
wanneer de sterkte van jouw aspiratie
een ontmoeting heeft met een sacrale zegening.

Zo velen onder jullie zijn zeer oprecht
tijdens het bewandelen van het pad van zelfonderzoek
zodat meer licht beschikbaar zou worden voor iedereen.

Die tijd is nu.
Verheug je erop!

De kosmische krachten werken ten behoeve van jou.
12.12.12 is symbolisch op de kalender
en moedigt jou aan om in je goddelijkheid te stappen.

Het werk is lang niet ten einde.
Het potentieel van iedereen heeft een diep verlangen om op te bloeien.

Terwijl je doorheen de deuropening stapt
wordt het hele veld geaktiveerd.

Het leven op planeet aarde is dierbaar.
Jullie zijn de wachters, de hoeders, de beschermers.

Luisterrijke manifestaties van licht en klank
sturen de evolutie aan.
Zij zijn gelukkig met jouw bewuste medewerking.

Kan jij aanvoelen dat schepping aan het gebeuren is op dit moment
en dat jij het leven schenkt aan haar?

IG-hdr

That Time is Now. Rejoice!

December 12, 2012

Allow the portal inside of you to open.

You are entitled to the exquisite perfection
and fullness of consciousness.

This is always so
and there are favorable moments
when the strength of your aspiration
is met by a very sacred benediction.

So many of you have been sincere
in walking a path of self-inquiry
so that more light would become available to everyone.

That time is now.
Rejoice!

The cosmic forces are working on your behalf.
12.12.12 is symbolic on the calendar
and encourages you to step into your divinity.

The work is far from finished.
Everyone’s potential has a deep desire to blossom.

As you step through the doorway
the whole field is being activated.

Life on planet earth is precious.
You are the custodians, the guardians, the protectors.

Magnificent manifestations of light and sound
are steering the evolution.
They are happy with your conscious cooperation.

Can you sense that creation is happening in this moment
and that you are giving birth to her?

IGD-hdr

Liefde is van nature overvloedig

December 7, 2012

Jouw bereidwilligheid om echt liefhebbend te zijn naar jezelf toe
brengt een ommezwaai teweeg in al de conditionering
waaraan je werd onderworpen.

Je zou hiertoe een oprechte poging moeten wagen.
Je zal zien dat het het begin is
van een wonderbaarlijke tocht van transformatie.

Aanvankelijk zullen er nog stemmen van tegenstand zijn,
van kritiek en cynisme.
Maak je geen zorgen.
Zij zullen hun versmachtende greep op jou verliezen.

Wat jou aanbelangt is altijd dit ogenblik
en enkel dit ogenblik.
Kan je liefde op dit ogenblik binnenlaten?

Als je jezelf dieper omarmt
wordt het makkelijk om de mensen rondom jou
te aanvaarden en van hen te genieten.

Liefde is de universele sleutel.
Iedereen wil liefhebben en geliefd worden.

Het is nooit te laat om lief te hebben.
Nog eens, dit ogenblik is alles wat er is.

Liefde trekt liefde aan en schept meer van zichzelf.
Liefde is van nature overvloedig.

Liefde houdt ervan zich uit de drukken in dichterlijke taal
en weergalmt het zuiverst in de stilte van het hart.

IG-hdr

Can You Let Love in at this Moment?

December 7, 2012

Your willingness to be truly loving towards yourself
brings about a reversal of all the conditioning
you have been subjected to.

You should give this an honest try.
You will see that it is the beginning
of a miraculous journey of transformation.

Initially there will still be voices of opposition,
of criticism and cynicism.
Do not worry.
They will lose their tightening grip on you.

What concerns you is always this moment
and only this moment.
Can you let love in at this moment?

As you embrace yourself more deeply
it becomes easy to accept and cherish the people around you.

Love is the universal key.
Everyone wants to love and to be loved.

It is never too late to love.
Again, this moment is all there is.

Love attracts love and creates more of itself.
Love is naturally abundant.

Love loves to express itself in poetic language
and resonates most clearly in the silence of the heart.

IGD-hdr

Ontspan je rond de reis

August 24, 2012

De diepe vrede die naar jou komt
terwijl je aan het beschouwen bent wat je echt bent
IS in feite wat je echt bent.
Dit inzicht alleen al leidt jou gegarandeerd naar huis,
opnieuw en opnieuw en opnieuw.

Naar huis gaan naar de liefde die je reeds bent
is de oudste, de prachtigste en de moedigste reis
die ter beschikking staat doorheen de kosmos.
Al de wijze mensen zullen jou vertellen:
dit is de enige die het echt waard is om te ondernemen.

Schittering verlicht het gewone.
Deuren gaan open naar het buitengewone.
De ogen van liefde nemen alles waar als een.

Zoeken – vinden – worden – zijn.
Elk deel van je pad heeft zijn eigen schoonheid.
Elk voorziet jou van onpeilbare genezing.

Als je zou weten hoeveel engelen, gidsen en leraren
jou begeleiden gedurende elke stap
dan zou je je geen zorgen maken over de bestemming.
Je zou in diepe overgave zijn, precies nu.

Elkeen van jullie heeft dit pad al bewandeld.
Je herinnert je zelfs sommige wegwijzers.
Deze keer wandel je tot het hele eind.

Ontspan je rond de reis.
Ontspan je rond jezelf.
Je bent helemaal lieflijk zoals je bent.
Dit te weten en te vertrouwen is het grote geschenk van thuis te komen.

IG-hdr

Brightness Illuminates the Ordinary

August 24, 2012

The deep peace that comes to you
while you are contemplating what you really are
actually IS what you really are.
This insight alone is guaranteed to take you home,
again and again and again.

Going home to the love that you already are
is the oldest, the most magnificent and the boldest voyage
available throughout the cosmos.
All the sages will tell you:
this is the only one worth the undertaking.

Brightness illuminates the ordinary.
Doors open into the extraordinary.
The eyes of love perceive everything as one.

Seeking — finding – becoming – being.
Each part of your journey has its own beauty.
Each one provides you with profound healing.

If you would know how many angels, guides and teachers
are accompanying you during each step
you would not worry about the outcome.
You would be in deep surrender, right now.

Each one of you has walked this path before.
You even remember some signposts.
This time you are walking all the way.

Relax about the journey.
Relax about yourself.
You are completely lovable as you are.
Knowing that and trusting that is the great gift of coming home.

IGD-hdr

Om dit te bewerkstelligen

April 27, 2012

Het allermooiste geschenk aan jezelf
is veel ruimte toe te laten in je hart
om de omhelzing van je ware natuur te ontvangen.

Om dit te bewerkstelligen
zou je om het even welk beeld van het Goddelijke dat jou beroert,
kunnen oproepen,
om het even welke gids of leraar met wie je je dichtbij voelt,
of om het even welke eenheidservaring die jou ooit is overkomen.

Er is nog een stap die bruikbaar blijkt te zijn –
geef een zachte suggestie aan je kleine ik, het ik van de persoonlijkheid
om zich terug te trekken op de achtergrond
en nodig de liefde die je bent uit
om helemaal de voorgrond in te nemen.

Nu, waarlijk, sta je op stevige grond.
Jij bent verbonden met de eeuwigheid
en je weet met zekerheid
dat wat je aan het zoeken was
deze werkelijkheid is, de werkelijkheid van wat je bent.

Je moet nooit weg van hier.
Als je je per ongeluk verloren voelt
wees gewoon bereid om terug te keren op deze stappen.

Genezing blijft gebeuren op zo vele niveaus
terwijl je je identiteit als liefde koestert.

Nu, als een fijn gestemd instrument
speel je jouw perfekte partituur in het kosmische orkest.

IG-hdr

The Most Wonderful Gift to Yourself

April 27, 2012

The most wonderful gift to yourself
is to allow plenty of room in your heart
to receive the embrace of your true nature.

To facilitate this you could invoke
any image of the Divine that touches you,
any guide or teacher you feel close to,
or any unity experience that has ever come to you.

One more step may prove to be useful –
gently suggest to your little me, the me of the personality
to recede in the background
and invite the love that you are
to fully occupy the foreground.

Now, truly, you are standing on solid ground.
You are connecting to eternity

and you know with certainty
that what you have been searching for
is this reality, the reality of what you are.

You never have to leave from here.
If you feel lost, accidentally, just be willing
to retrace these steps.

Healing continues to take place on so many levels
as you cherish your identity as love.

Now, as a finely tuned instrument
you are playing your perfect part in the cosmic orchestra.

logo-sm

Reiki Home

An Unfolding Journey

Reiki Home is an alive, growing community inspired by the daily practice of Reiki. It brings Reikistas* together as an intentional, global community engaged in Reiki in Action. (*Reikistas is Spanish for people who study, practice, and receive Reiki.)

Contact Info

5440 SW Florida Street, Portland, OR 97219

+1 503-246-2117
livingl@teleport.com

Legal Documentation

Terms and Conditions
Privacy Policy
Right to Be Forgotten

Copyright 2017 - 2019 © by Living Light Center and Frank Coppieters. All Rights Reserved.

Aaron Yeagle Internet Consulting    Flywheel Hosting