IGD-hdr

Je hart is de gids

December 9, 2015

Vergeet nooit –
deze keer kies je vrijwillig voor het pad van vreugde.

Op dit pad ben je een liefhebbende vriend voor jezelf.

Op dit pad geniet je ervan naar binnen te keren
en grootse, open ruimte te vinden.

Onderweg, zonder iets te vermijden,
tref je openheid na openheid aan.

Je hart is de gids.
Je open geest is de gelukkige dienaar.

Zo een tocht kan niet mislukken.
Er is geen vooropgezet plan.
Er is geen gehechtheid.

De geestestoestanden komen en gaan.
Bewustzijn van wat jij echt bent
groeit, ogenblik na ogenblik.

Dit bewustzijn is niet individueel.
Het deelt zichzelf, tegelijkertijd, met iedereen.

Deze aanwezigheid, deze ongehinderde aanwezigheid,
wordt niet lastig gevallen door het gebabbel van het denken
en gevoelens van ontoereikendheid.
Deze aanwezigheid is de vreugde zelf en dit ben jij.

IG-hdr

Choose Voluntarily the Path of Joy

December 9, 2015

Always remember
– this time you are choosing voluntarily the path of joy.

On this path you are a loving friend to yourself.

On this path you enjoy going inside
and finding vast, open space.

On the way, not avoiding anything,
you come upon openness after openness.

Your heart is the guide.
Your open mind is the happy servant.

Such a journey cannot fail.
There is no agenda.
There is no attachment.

States of mind come and go.
Awareness of what you really are
grows, moment by moment.

This awareness is not individual.
It shares itself, simultaneously, with everyone.

This presence, this unobstructed presence,
is not bothered by mind chatter and feelings of inadequacy.
This presence is joy itself and it is you.

IGD-hdr

Ontwaken is aan het gebeuren

August 28, 2015

De stilte is zich aan het verdiepen
en sacrale stootkracht aan het winnen.

Ontwaken is aan het gebeuren.

Het hart is de hoogste soetra en tantra.

Laat nu alle beperkende geloofssystemen los.

Waarom ontwaken uitstellen voor een toekomstige manifestatie
als je precies nu geroepen wordt?

Zie de eenvoud, de schoonheid en de fundamentele goedheid
van je eigen ware natuur en deel het met anderen, wanneer mogelijk.

Weet dat hulp beschikbaar is van zo velen die met jou stappen, altijd.

Ontvang de zoete zegeningen van Heer Krishna.

Ontvang de liefdevolle zegeningen van Heer Jezus.

Ontvang de sacrale zegeningen van de Heilige Kabbalah.

En tenslotte, ontvang de tantrische zegeningen van Prajnaparamita,
Nobele Godin van Transcendentale Wijsheid,
met wie alle boeddha’s verbonden zijn, van buik tot buik.

Terwijl je stilte tot een oceaan van mededogen wordt,
wordt jij, en alle wezens met jou, bevrijd.

IG-hdr

Awakening is Happening

August 28, 2015

The silence is deepening
and gathering a sacred momentum.

Awakening is happening.

The heart is the highest sutra and tantra.

Let go now of all limiting belief systems.

Why postpone awakening for a future manifestation
when you are being called right now?

See the simplicity, the beauty and the basic goodness
of your own true nature and share it with others, when possible.

Know that help is available from so many who walk with you, always.

Receive the sweet blessings of Lord Krishna.

Receive the loving blessings of Lord Jesus.

Receive the sacred blessings of the Holy Kabbalah.

And finally, receive the tantric blessings of Prajnaparamita,
Noble Goddess of Transcendent Wisdom,
to whom all the buddhas are connected, belly to belly.

As your silence is becoming an ocean of compassion
you, and all beings with you, are being liberated.

IGD-hdr

Zet jezelf niet klem

February 13, 2015

Zet jezelf niet klem.
Blijf je inlaten met het heilige onderwijs van het leven.

Onder de vele leraren is Liefde zoals de Hogepriesteres.
Wanneer je twijfelt, stel jezelf de vraag “Wat zou Liefde doen?”

Weerstand hebben tegen Liefde
is een vorm van wrok koesteren tegen het leven.

Liefde bloeit mooi op in een klimaat van durf en nieuwsgierigheid,
overgave en aanvaarding.

Weiger absoluut om jezelf zielig te vinden.
Liefde stijgt uit boven dit alles, in een oogwenk.

Jij bent Liefde.
Laat dit binnenkomen
tot je weet en voelt dat dit de waarheid is over jou.

Jij bent Liefde, zelfs voor het begin van het begin.

Weten wat jij bent, eindigt de projektie van de afscheiding.

Jij bent Liefde.
De dienaar van de priesteres en de priesteres zelf.

Vergeten wat jij bent, is miserie.
Je herinneren wat jij bent, is geluk.

IG-hdr

Resisting Love is a Form of Resenting Life

February 13, 2015

Never get stuck.
Keep engaging with the sacred teachings of life.

Among the many teachers Love is like the high priestess.
When in doubt ask yourself “What would love do?”

Resisting Love is a form of resenting life.

Love blossoms beautifully in a climate of courage and curiosity,
surrender and acceptance.

Absolutely refuse to feel sorry for yourself.
Love transcends all that, in an instant.

You are Love.
Let this in till you know and feel that this is the truth about you.

You are Love, even before the beginning of the beginning.

Knowing what you are stops the projection of separation.

You are Love.
The servant of the priestess and the priestess yourself.

To forget what you are, is misery.
To remember what you are, is happiness.

IGD-hdr

Waar ook er gevoeligheid is

November 28, 2014

Een grote aanwezigheid wil zichzelf delen met jou.

Waar ook er gevoeligheid is, is er doorgeving.

Zeg aan je voeten, je knieen, je benen en je heiligbeen
om wortels te groeien tot diep in de buik van de aarde.

Suggereer aan je seksuele centrum en je zonnevlecht
om helemaal op hun gemak te zijn, zich uit te breiden in de ruimte
en op een aangename en natuurlijke manier springlevend te zijn.

Vraag nu aan je hart om tegelijk sterk en zacht te zijn,
gevoelig en alles omarmend.

Laat geen afstand tussen jouw hart en het kosmische hart.

Je keel, je derde oog, je kruin zijn aan het vibreren in eendracht.
Zij ontvangen een heldere uitzending van het intergalactische licht.
Laat het over jou stromen.

Wees je bewust dat jouw potentieel geactiveerd wordt.

Jouw potentieel voor goedheid, voor eenheid, voor liefde en mededogen
is buitengewoon.

Jouw aspiratie is vast en krachtig zoals het is.
Jij bent de oprijzing aan het bevorderen
van een zeer weldadige en harmonieuze werkelijkheid.

Doorheen jou als een kanaal en anker
kan ze manifesteren zodat iedereen er deel aan kan hebben.

Alles rondom jou is aan het trillen met potentieel en goddelijke schepping.

IG-hdr

Be Aware that Your Potential is Being Activated

November 28, 2014

A great presence wants to share itself with you.

Wherever there is sensitivity there is transmission.

Tell your feet, your knees, your legs and your sacrum
to grow roots deep down into the belly of the earth.

Suggest to your sexual center and your solar plexus to be completely at ease,
to extend into space and to be pleasantly and naturally alive.

Now, ask your heart to be strong and sweet at the same time,
to be sensitive and to be all embracing.

Let there be no distance between your heart and the cosmic heart.

Your throat, your third eye, your crown are vibrating in unison.
They are receiving a clear broadcast from the intergalactic light.
Let it wash over you.

Be aware that your potential is being activated.

Your potential for goodness, for oneness, for love and compassion
is extraordinary.

Your aspiration is vibrant and steady as it is.
You are facilitating the emergence of a very benevolent and harmonious reality.

Through you as a conduit and anchor it can manifest for all to partake in it.

Everything around you is resonating with potential and divine creation.

IGD-hdr

Dit kind is nog niet geblaseerd

April 23, 2014

Verwelkom je gevoelens, je gedachten, je lichamelijke gewaarwordingen
en nodig dan Goddelijke Moeder uit om je hart aan te raken
met haar magische vingers zodat het volledig kan opengaan en verzachten
en zijn lied van eeuwige liefde zingen.

Je mag zachtjes naar haar toe buigen
terwijl zij deze genezing voor je hart aan het uitvoeren is.

Een houding van toewijding
ontwaakt de verbazing van het onschuldige kind in jou.

Dit kind is nog niet geblaseerd.
Het heeft voeling met de onzichtbare werelden.

Het spreekt tot de dieren, tot de feeen en wordt omringd door speelmakkers.

Als je deze zin voor verbazing, voor entoesiasme, voor avontuur
terug in je leven zou kunnen toelaten.

De zegeningen van Goddelijke Moeder
worden gegeven aan iedereen die erom vraagt.

In haar aanwezigheid lossen de bekommernissen zich op
en dankbaarheid en vrijgevigheid wellen op diep vanbinnen jou.

Als moeder van het universum
beschermt ze haar kinderen tegen onheil en onwetendheid.

Als je je in haar aanwezigheid bevindt, besef je hoe dierbaar dit leven is,
hoe dierbaar jij bent en hoe ongelooflijk het plan voor kosmische evolutie is.

Goddelijke Moeder zegent jou opnieuw
en zal beschikbaar blijven als jij daarvoor kiest.

IG-hdr

Divine Mother Blesses You Again

April 23, 2014

Welcome your feelings, your thoughts, your bodily sensations
and then invite Divine Mother to touch your heart
with her magical fingers so it can fully open and soften
and sing its song of eternal love.

You may gently bow to her
as she is administering this healing to your heart.

An attitude of devotion
awakens the wonder of the innocent child in you.

This child is not jaded yet.
It is in touch with the unseen worlds.

It speaks to the animals, to the fairies and it is surrounded by playmates.

If you could allow this sense of wonder, of enthusiasm,
of adventure back into your life.

The blessings of Divine Mother are given to anyone who asks.

In her presence worries dissipate
and gratitude and generosity are generated from deep inside of you.

As the mother of the universe
she protects her children from harm and ignorance.

When you sit in her presence you realize how precious this life is,
how precious you are and how incredible the plan for cosmic evolution is.

Divine Mother blesses you again and will remain available if you so choose.

IGD-hdr

Zo een hart kan niet worden gebroken

November 20, 2013

Ja.
Helemaal op deze manier.
Stop met je te jagen en met tobben.
Ogenblikkelijk voel je je meer verbonden met je lichaam, met je hart
en vooral met de wijdsheid die jij altijd bent.

Het leven kan geen aaneenschakeling zijn van afleidingen.
Het is een uitnodiging om in het mysterie te leven
en in overgave van wat onkenbaar is.

De mystici spreken hierover als leven in God,
leven in liefde, leven als je ware zelf.

Op dit pad zijn verlegt jouw perspektief.
Het maakt jou geweldig dankbaar voor al de magische ontmoetingen
tot stand gebracht door het bestaan zelf
in het voorkomen van de perfekte koppelaar.

Bovendien is de meest onwaarschijnlijke samenkomst
precies die met je ware zelf.

Deze ontmoeting blijft zich voortzetten
en is een spiegel van hoe je gedraagt naar anderen toe.

Soms is het heel duidelijk dat er geen anderen zijn.
Alles is een.

In je echte hart is er meer dan genoeg ruimte voor iedereen en alles.
Zo een hart kan niet worden gebroken.
Het groeit en groeit.

Als je hart gevoelig is
gebeurt er een verzachting in heel het universum.

IG-hdr

Stop Hurrying and Worrying

November 20, 2013

Yes.
Just like this.
Stop hurrying and worrying.
Immediately you feel more connected to your body, to your heart
and especially to the vastness which you always are.

Life cannot be a series of distractions.
It is an invitation to live in mystery
and in surrender to what is unknown.

The mystics speak of this as living in God,
living in love, living as your true self.

To be on this journey reorients your perspective.
It makes you immensely grateful for all the magical encounters
arranged by existence itself in the guise of the perfect matchmaker.

On top of it
the most unbelievable meeting is precisely the one with your true self.

This meeting is ongoing and is a mirror for how you relate to others.

At times it will be really obvious that there are no others.
All is one.

In your true heart there is plenty of room for everyone and everything.
Such a heart cannot be broken.
It grows and grows.

When your heart is tender
there is a softening in the whole universe.

logo-sm

Reiki Home

An Unfolding Journey

Reiki Home is an alive, growing community inspired by the daily practice of Reiki. It brings Reikistas* together as an intentional, global community engaged in Reiki in Action. (*Reikistas is Spanish for people who study, practice, and receive Reiki.)

Contact Info

5440 SW Florida Street, Portland, OR 97219

+1 503-246-2117
livingl@teleport.com

Legal Documentation

Terms and Conditions
Privacy Policy
Right to Be Forgotten

Copyright 2017 - 2019 © by Living Light Center and Frank Coppieters. All Rights Reserved.

Aaron Yeagle Internet Consulting    Flywheel Hosting