IGD-hdr

Geef je over aan liefde

October 22, 2004

Geef je over aan liefde.
Dit is de enige beslissing
waarover je nooit spijt zal hebben.
Met liefde als je leraar
vloeit het leven op onverwachte manieren
en brengt je naar het huis
waar Goddelijke Moeder en Goddelijke Vader
jou altijd houden in een tedere omarming.

Eens je weet dat liefde bestaat zelfs op aarde
en dat jij haar toebehoort
opent er zich een initiatiepad
waar alle illusies doorzien worden voor wat ze zijn.

Dit pad wandel je niet op je eentje.
Vrienden, leraren en zelfs een aantal moeilijke mensen
delen deze reis met jou tot je beseft dat alles één is.

Gedompeld in eenheidsbewustzijn kan je diep ontspannen
wetend dat de wereld niet zo werkelijk is
in vergelijking met het rijk van de liefde
die eeuwig is en onoverwinnelijk.

De temple van liefde staat ongenaakbaar
te midden van leugens, corruptie en onrecht.
Hier vindt de ingewijde kracht om rond te waren
in een wereld hongerig naar harmonie.

De bodhisattvas keren terug naar de wereld
tot het licht met allen is gedeeld.
Als deze woorden je geesten en je harten beroeren
ben je in overgave aan de stroom van liefde.

Kuan Yin – bodhisattva van mededogen – avatar van deze tijd
giet haar essentie in jou en in de wereld
zodat iedereen moge leven in fatsoen, zonder armoe,
in liefde, in vrede.

IG-hdr

Love as Your Teacher

October 22, 2004

Surrender to love. This is the one decision you will never regret.

With love as your teacher life flows in unexpected ways and brings you to the home where Divine Mother and Divine Father are always holding you in a tender embrace.

Once you know that love exists even on earth and that you belong to it a path of initiation opens up where all illusions are seen for what they are.

This path you do not walk alone.

Friends, teachers and even some difficult people share this journey until you realize all is one.

Steeped in unity consciousness you can deeply relax knowing that the world is not so real as compared to the reign of love which is eternal and invincible.

Love’s temple stands untouched amidst lies, corruption and injustice.

Here the initiate finds strength to move about in a world hungry for harmony.

The bodhisattvas are returning to the world until the light is shared with all.

When these words touch your minds or your hearts you are surrendering to the flow of love.

Kuan Yin – bodhisattva of compassion – avatar of the age is pouring her essence into you and into the world so all may live in decency, without poverty, in love, in peace.

IG-hdr

Surrender to Love

October 22, 2004

Surrender to love.
This is the one decision
you will never regret.
With love as your teacher
life flows in unexpected ways
and brings you to the home
where Divine Mother and Divine Father
are always holding you in a tender embrace.

Once you know that love exists even on earth
and that you belong to it
a path of initiation opens up
where all illusions are seen for what they are.

This path you do not walk alone.
Friends, teachers and even some difficult people
share this journey until you realize all is one.

Steeped in unity consciousness you can deeply relax
knowing that the world is not so real
as compared to the reign of love
which is eternal and invincible.

Love’s temple stands untouched
amidst lies, corruption and injustice.
Here the initiate finds strength to move about
in a world hungry for harmony.

The bodhisattvas are returning to the world
until the light is shared with all.
When these words touch your minds or your hearts
you are surrendering to the flow of love.

Kuan Yin – bodhisattva of compassion – avatar of the age
is pouring her essence into you and into the world
so all may live in decency, without poverty,
in love, in peace.

IGD-hdr

Vrede, Vrede, Vrede

October 8, 2004

Wat een wijsheid aandacht te schenken aan het innerlijke leven
dat onvermijdelijk leidt naar een plek
waar bron en jij één zijn.

Hier komen je gidsen en leraren je tegemoet.
Goddelijke Moeder ondersteunt jou en je enige verlangen
is het delen van je liefde met alles wat is.

Dit verlangen is natuurlijk en spontaan
en is zelf een weerspiegeling van je bron.

Zelfs de wereld weerspiegelt deze bron
maar enkel zoals gezien door de ogen van vergiffenis.
Vergiffenis praat niet goed.
Het legt op het altaar een hogere orde van bewustzijn.

Jullie zijn de kanalen van dit bewustzijn.
Het maakt je niet speciaal.
Het geeft zin aan al je keuzes en acties.

Jij dient via stilte.
Jij dient via je verbintenis te ontwaken.
Jij dient door te durven zijn wie je echt bent.

Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti.
Vrede, Vrede, Vrede.

IG-hdr

Divine Mother Sustains You

October 8, 2004

What wisdom to attend to the inner life
which leads inevitably to a place
where source and you are one.

Here you are met by guides and teachers.
Divine Mother sustains you and your only longing
is to share your love with all that is.

This longing is natural and spontaneous
and is itself a reflection of your source.

Even the world reflects this source
but only as seen through the eyes of forgiveness.

Forgiveness does not condone.
It puts on the altar a higher order of consciousness.

You are the conduits of this consciousness.
It does not make you special.
It does give meaning to all your choices and actions.

You serve through silence.
You serve through your commitment to awakening.
You serve by daring to be who you really are.

Om Shanti.
Om Shanti.
Om Shanti.
Peace, Peace, Peace.

logo-sm

Reiki Home

An Unfolding Journey

Reiki Home is an alive, growing community inspired by the daily practice of Reiki. It brings Reikistas* together as an intentional, global community engaged in Reiki in Action. (*Reikistas is Spanish for people who study, practice, and receive Reiki.)

Contact Info

5440 SW Florida Street, Portland, OR 97219

+1 503-246-2117
livingl@teleport.com

Legal Documentation

Terms and Conditions
Privacy Policy
Right to Be Forgotten

Copyright 2017 © by Living Light Center and Frank Coppieters. All Rights Reserved.

Aaron Yeagle Internet Consulting